League Recognizes Referees And Commissioners At Final Four

League Recognizes Referees And Commissioners At Final Four

Following the conclusion of the Final Four, the VTB United League recognized the referees and commissioners who worked the tournament. 

Sreten Radovic, Fernando Rocha, Olegs Latishevs, Petri Mantyla, Jakub Zamojski, Robert Vyclicki, Semen Ovinov, Vladimir Khlopikov, Alexey Davydov and Mikhail Davydov received commemorative prizes.